Zen CeremonyKesa Sutra
Dai Sai Gedda Pu Ku
Muso Fukuden Ie
Hibu Nyorai Kyo
Kodo Sho Shu Jo

Hannya Shingyo
(at sound of gong seated in seiza)
Maka Hannya Haramita Shingyo
Kan ji zai bo za tsu
Gyo jin han ya ha ra mi ta
Ji sho ken go on kai ku
Do i sai ku yaku/
Sha ri shi
Shiki fu i ku
Ku fu i shiki
Shiki soku ze ku
Ku soku ze shiki
Ju so gyo shiki
Yaku bu nyo ze/
Sha ri shi
Ze sho ho ku so
Fu sho fu metsu
Fu ku fu jo
Fu zo fu gen
Ze ko ku chu/
Mu shiki mu ju so gyo shiki
Mu gen ni bi ze shin i
Mu shiki sho ko mi soku ho
Mu gen kai nai shi mu i shiki kai
Mu mu myo yaku mu mu myo jin
Nai shi mu ro shi yaku mu ro shi jin
Mu ku shu metsu do
mu chi yaku mu toku/
I mu sho toku ko bo dai sa ta
E han ya ha ra mi ta ko
Shin mu ke ge mu ke ge ko
Mu u ku fu on ri i sai ten do mu so
ku gyo ne han/
San ze sho butsu e
Han ya ha ra mi ta ko
Toku a noku ta ra san myaku
san bo dai/
Ko chi han ya ha ra mi ta/
Ze dai jin shu ze dai myo shu
Ze mu jo shu ze mu to do shu
No jo i sai ku shin jitsu fu ko
Ko setsu han ya ha ra mi ta shu
Soku setsu shu watsu/
Gya tei gya tei
Ha ra gya tei
Hara so gya tei
Bo ji so wa ka

Han nya Shingyo

The Four Great Vows
(Shigu seigan mon)
    [hands in gassho]
Shu Jo Muhen Seigan do
Bonno Mujin Seigan dan
Homon Muryo Seigan gaku
Butsudo Mujo Seigan do

Dedication
(Chanted by the leader alone)
Fueko (Short Ceremony)

Negawaku wa kono kudoku wo motte,
amaneku issai ni oyoboshi,
warera to shujô to mina tomoni
butsudô wo jô zen koto wo.


Eko (Long Ceremony)
Aogi koi negawaku wa sambo:
Fushite shokan wo tare tamae
Jo rai Maka Hannya Haramita Shingyo,
wo fujutsu, atsumuru tokoro no kudoku wa:  (at muted gong, everyone bows to the ground, forehead touching hands in gassho)
Dai Hon Kyo Shu, honshi Shakyamuni Butsu,
Shin Tan Shoso Bodai Daruma Daiosho,
Shusso Eihei Dogen Daiosho,
Keizan Jokin Daiosho,
Kaku Kaku Rekidai No Daiosho, Narabini:
Somon Kodo Daiosho,
Mokudo Taisen Daiosho:
no tame kamiji on ni mukui i
Honjitsu Muhozan Kozenji ni
sanzen seishu Ichido no kofuku wo
kinen sen koto wo.

Ji Ho San Shi
(Seated in Seiza, followed by sanpai; or while doing sanpai)

Ji - Ho - San - Shi - I - Shi - Fu
Shi - Son - Bu - Sa - Mo - Ko - Sa
Mo - Ko - Ho - Ja - Ho - Ro – Mi

When you practice wholeheartedly, this in itself is following the Way. Practice-realization cannot be defiled. Making the effort to follow the Way, is itself, its manifestation in daily life… Though it is said that there are as many souls as people, all negotiate the way in the same manner through the practice of zazen. Why give up your seat at home to wander in the dust of other lands? One false step and you stray from the Way traced out directly before you. You have had the unique opportunity to take human shape. Do not waste it. You can contribute to the essential work of the Way of the Buddha. Who could take vain pleasure from sparks of flint? Form and substance are like the dew on the grass, the destined one similar to a flash of lightning. Your body will vanish soon, your life will be lost in an instant.~ Eihei Dogen Zenji